Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Μίσθωση Ημιανεξάρτητων Δομών Κατοικίας για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Παιδιών - Πολιτών Τρίτων Χωρών άνω των 16 ετών

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Δημιουργία ημιανεξάρτητων δομών κατοικίας για την φιλοξενία ασυνόδευτων παιδιών άνω των 16 ετών” το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης – Γραφείο Κύπρου, με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενδιαφέρεται για την: «Μίσθωση Ημιανεξάρτητων Δομών Κατοικίας για την Φιλοξενία Ασυνόδευτων Παιδιών – Πολιτών Τρίτων Χωρών άνω των 16 ετών», οι οποίες πρόκειται να λειτουργήσουν έως τον Δεκέμβριο του 2022.  

Οι εν λόγω δομές κατοικίας θα μισθωθούν από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, ο οποίος θα παρέχει ολοκληρωμένη στήριξη προς τα ασυνόδευτα παιδιά μέσω εναλλακτικού προτύπου φροντίδας ημιανεξάρτητης διαβίωσης για τη σταδιακή αυτονόμησή τους. Οι διαμένοντες σε αυτές τις δομές κατοικίας θα είναι ασυνόδευτα παιδιά, πολίτες τρίτων χωρών, ηλικίας άνω των 16 ετών, οι οποίοι φθάνουν στην Κύπρο χωρίς να συνοδεύονται.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μίσθωση ακινήτου, σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

α) «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΗΜΙΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ»

β) Τα στοιχεία του αποστολέα.

Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα κατατεθεί θα περιέχει τα εξής:

 Συμπληρωμένη Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, (Παράρτημα 1)

Υπεύθυνη Δήλωση του υποβάλλοντος την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ότι, είτε είναι ο ιδιοκτήτης και νόμιμος εκπρόσωπος του ακινήτου, είτε εξουσιοδοτημένος από τον ιδιοκτήτη να υποβάλει την εκδήλωση ενδιαφέροντος και να ενεργήσει αντί αυτού,

 Τίτλους κυριότητας του ακινήτου,

 Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης,

 Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου για την καταλληλόλητα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της δομής,

 Φωτογραφίες όλων των χώρων του ακινήτου,

 Αναλυτική οικονομική προσφορά μηνιαίου ενοικίου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν απαίτησης για εγγύηση.

 

Οι εν λόγω προτάσεις μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως (ή με ταχυαποστολή) στη διεύθυνση, Λεωφόρος Νεχρού (χώρος Παλαιού Νοσοκομείου), 1102 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 18 Ιουλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνετε το αίτημα σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: iomnicosia@iom.int.

Greek
Date Publish: 
Mon, 25/01/2021
Closing Date: 
Sun, 18/07/2021